Kristrup Bibliotek

Historien bag Kristrup Bibliotek

1928

Vorup får sit bibliotek og snakken starter om at få lavet et bibliotek for voksne i Kristrup. Der var børnebibliotek på Kristrup Skole.

 
1941 og 1949
Der blev igen rørt ved bibliotekstanken i forbindelse med udbygning af skolen.
 
1953 – Oktober
Man kan læse i Vorup-Kristrup ugeavis, at denne slår til lyd for oprettelsen af et bibliotek i Kristrup. ”Kristrup er en fremskridtets by på næsten alle områder, men det åndelige skal også passes.”
 
1956
Man snakkede om at et bibliotek kunne indrettes i den gamle skolebygning (bygget 1898) – men var det nu også nødvendigt, da man jo kunne låne bøger i Randers?
 
1956 – November
Forhandlingerne påbegyndes med Randers Centralbibliotek. I december forelægges en enstemmig indstilling i sognerådet om en årlig bevilling på 12.000 kr. til start af bibliotek. Det vedtages.
 
1957 – Februar
Sognerådsmøde. Undersøgelser har vist, at Kristrup Kommune må regne med et beløb på 57.715 kr. det første år og derefter 25.000 kr. + statstilskud pr. år. Forfærdelige tal efter datidens målestok, så man ville foretrække at henlægge 12.000 kr. årligt og i løbet af et par år opspare den nødvendige startkapital.
 
1959 – April
Der forhandles med Centralbiblioteket, som imidlertid synes, at budgetforslagene er for store.
 
1959 – Sommer
Skoleinspektør Ramsing fraflytter sin lejlighed i den gamle skole. Man ansøger skolekommissionen om lov til at disponere over lokalerne til børne- og voksenbibliotek. Arkitekt Kjeld Kjeldsen opfordres til at udarbejde planer for ombygning.
 
1959 – December
Udvalgsmøde med Randers Centralbibliotek og arkitekten, hvor der forelægges budgetforslag for et selvstændigt bibliotek. Voksenbibliotek det første år, børnebibliotek kobles på det 2. år.
 
1960 – Februar
Det vedtages i sognerådet, og biblioteksudvalget suppleres med Thelsa Bøgh og overlærer Harald V. Jensen. Sidstnævnte, der er formand for ungdomsnævnet i Kristrup, viser stor interesse for at få en ungdomsklub under biblioteket.
 
1960 – April
Ombygning af den gamle skole påbegyndes. Biblioteket bliver på i alt 150 m2 i ét rum.
 
1960 – Maj
Stillingen som bibliotekar – ca. 3½ time om dagen – opslås. Fru Bodil Münster ansættes pr. 1. juli og begynder arbejdet med indkøb af bøger og indretning af biblioteket, med moderne gardiner og forskellige farver på væggene, som BM havde set i Hørsholm. Formanden for biblioteksudvalget havde nu sine bekymringer, for han sagde til BM ved starten: ”Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre af dig selv, må du godt tage strikketøj med.”
 
Accessionslister – katalogisering – kartotekskort og bogkort blev skrevet i hånden. Ingen skrivemaskine, så hele familien måtte inddrages. BM: ”Vi havde Morten Korch på hylderne, selv om nogle mente, at det ikke var fint nok at låne hans bøger.”
 
1960 – 15. November
Valgdag. Der bliver holdt åbent hus på de nye bibliotekslokaler. Det viser sig at være en god ide, for der kommer knap 400 mennesker, som gerne vil se det gratis tilbud til Kristrups borgere om udlån af ca. 2700 bøger, både fag- og skønlitteratur og tillige bøger til en ungdomshylde. 2000 bind er indkøbt og ca. 700 lånt fra centralbiblioteket.
 
Man har allerede nu planer om en læsesal og næste år lave en børneafdeling.
 
1960 – 26. November
Udvalgsformand Svend Rind byder velkommen til indbudte gæster og afslører gaven fra kommunen: et elektrisk vægur.
Endvidere var der taler af: Sognerådsformand Jørgen Boje, Overbibliotekar Gertrud Glahn fra Centralbiblioteket Randers, Arkitekt Kjeld Kjeldsen, Boghandler Otto W. Olesen fra Køsters Boghandel, Boghandler Reinhold Hundborg, Overlærer Harald V. Jensen på ungdomsudvalgets vegne, Malermester Åge Kristensen.
 
1960 – 28. November
Første udlånsdag.
Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag kl. 15 – 17. Tirsdag, fredag kl. 18 -20.
 
1961 – April
I nyt fra sognebiblioteket meddeles det, at der allerede er et gennemsnitligt udlån på 90 bind om dagen, indmeldt ca. 400 lånere, deraf 1/3 14-18 årige – påkrævet med et ungdomshjørne.
 
1961 – 18. April
Sognerådets biblioteksudvalg: Svend Rind, J.H. Christiansen, H. Worre Jensen, Harald V. Jensen og Thelsa Bøgh mødes med bibliotekskonsulent Åse Bredsdorff for drøftelse af budget, børnebibliotek og skolelæsestue samt udnævnelse af én evt. to skolebibliotekarer.
 
1961 – 25. Maj
Udvalget bevilger en skrivemaskine m/bord og stol til den kommende halvdags kontorist, ligeledes bevilges en telefon.
Tegning af skolelæsestuens placering godkendes af Statens Bibliotekstilsyn med skrivelse af 03.06.1961.
 
1961 – 26. Juni
16.000 kr. overgives fra konto til etablering af skolelæsestue til budget for skole- og børnebibliotek.
 
1961 – 17. August
J.H. Christiansen og C.J. Jensen indstilles begge til status af skolebibliotekarer henholdsvis for børneudlån og skolelæsestue.
Bodil Münster får tilladelse til at antage drenge som bogopsættere til en timeløn á kr. 1,00.
 
1961 – 23. Oktober
Kristrup Børnebibliotek åbner for udlån med 1600 bind, mandag og torsdag kl. 14-15.
 
1961 – 20. December
Udvalget forhøjer – efter anmodning fra Bodil Münster – bogopsætternes timeløn fra 1,00 til 1,50 kr.
Skolebibliotekarens vikarløn: 19,69 kr./t.
C.J. Jensens bruttoløn: 15,65 kr./t.
 
1962 – 25. April
Biblioteksbestyrelsen behandler på sit møde beretning og regnskab for Kristrup Børnebibliotek og ligeledes beretning og regnskab for Kristrup Bibliotek.
 
1962 – 1. Maj
”Da der blev anskaffet en regnemaskine, kunne Ruth Danielsen godt undværes”, udtalte et medlem af biblioteksudvalget. Ruth Danielsen blev ansat som biblioteksassistent 01.09.1961 og forblev ansat indtil 01.02.1991.
 
1962 – 20. Juni
Møde i biblioteksbestyrelsen vedr. skolelæsestuens inventar. ”Med hensyn til bordene viste det sig hurtigt, at det store stridsspørgsmål var, om disse skulle være runde eller firkantede. De var bestilt før C.J. Jensen blev skolebibliotekar, og han ville nu gerne have dem ombyttet med firkantede, mens Ramsing holdt fast ved de runde. Efter at alle argumenter var ført i marken af henholdsvis Ramsing og C.J. Jensen, og forskellige opstillinger var prøvet i praksis, trak bestyrelsen sig tilbage sammen med Ramsing og afgjorde  spørgsmålet, og resultatet blev, at man besluttede sig for firkantede borde.”
 
1962 – September
Skolelæsestuen færdig til ibrugtagning af børn om eftermiddagen.
 
1962 – Oktober/November
Annonce i Vorup-Kristrup Ugeavis 4 gange.
 
1962 – 26. December
Voksenbogskonto: 26.950,00 kr.
Bodil Münster (som snart rejser) beder på bestyrelsesmødet om lov til at erstatte de elektriske pærer med nogle, der er stærkere, da belysningen er for svag.
Det vedtages at opslå BM’s stilling som en 1/1 stilling (tidligere 5/7) med overlærerløn. I opslaget skal tilføjes: ”Velkvalificeret”.
Trappen op til biblioteket nævnes som et problem.
 
1963 – 28. Januar
Bodil Münster er tilstede ved biblioteksbestyrelsesmøde for at tage afsked. Hun rejser til Ørsted, hvor hendes mand er blevet apoteker.
 
1963 – 1. Juni
Tove Winther Jørgensen ansættes som bibliotekar.
 
1963 – 9. Oktober
Biblioteksbestyrelsen planlægger propagandafremstød med rundsendelse af tryksager til alle husstande.
 
1963 – 14. December
Det vedtages at indkøbe en Dymo-prægemaskine til 435,00 kr. til signatur på bogrygge.
 
1964 – 27. April
På bestyrelsesmødet oplyses, at udlånet er steget med 38,8% som følge af reklamen.
 
1964 – 15. Oktober
Bestyrelsen orienteres om den nye bibliotekslov.
Tove Winther Jørgensen anfører, ”at så længe voksenbibliotek og børnebibliotek var i samme lokale, kunne børnebiblioteket ikke fungere som skolebibliotek”. Det vedtages, at give klasselærerne med deres klasser adgang til biblioteket i formiddagstimerne – uden for normal åbningstid.
Nyt propagandafremstød med husstandsomdelt pjece efter forslag fra Worre Jensen.
Det vedtages, at sætte et depot af bøger op på Kristrup Alderdomshjem med udlån en gang om ugen.
 
1965 – 14. Januar
Den nye bibliotekslov er på vej og træder i kraft 1. April 1965. Efter loven yder staten tilskud med 43,875% af de samlede driftsudgifter.
På bestyrelsesmødet påtaler Elly Albertsen trappen op til biblioteket.
 
1965 – 21. April
Pr. 1. april er der 1682 husstande i Kristrup, der er 768 lånere, heraf 204 unge.
Efter den nye lov bliver Kristrup Bibliotek og Børnebiblioteket lagt sammen til en enhed, og der skal kun aflægges et regnskab. Der skal være åbent mindst 20 timer.
Overskridelse af lånetiden koster 0,50 kr., hjemkaldelse 1,00 kr., og skal en bog afhentes, er prisen 2,00 kr.
 
1965 – 25. Oktober
Det vedtages at udsende pjecen ”Dal ned i bøgernes verden” igen i 1966 efter succes’en med den første udsendelse.
 
Dal ned i bøgernes verden pjece
 
1966 – 13. Januar
Skolebyggeri planlægges. Det kan give mere plads til biblioteket i begge ender – øst og vest.
 
1966 – 22. September
Det vedtages, at Kristrup Bibliotek bliver medlem af Danmarks Skolebiblioteksforening.
 
1966 – 26. November - 7. December
Maleriudstilling med billeder fra Randers Kunstmuseum og folkemindesamling fra Kulturhistorisk Museum med effekter, der har særlig tilknytning til Kristrup Sogn – bl.a. ravkæder fundet i Paderup Mose. Man håbede, at det kunne danne basis for en lokalhistorisk samling i Kristrup.
 
1967 – 5. Januar
Det vedtages at udsende en lille tryksag til nye borgere i Kristrup hvert kvartal.
 
1967 – 11. Maj
Det vedtages, at drengene på biblioteket fra 1. august skal bringe bøger ud til ældre, invaliderede og syge i sognet.
Fra 1. august vil skolelæsestuen være åben 2x2 timer i stedet for 3x, pga. dalende besøgstal.
 
1967 – 22. August
Det vedtages at ansætte en kontormedhjælper til en timeløn á 4,08 kr.
Antallet af husstande er steget til 1900, en stigning på 218 på 2 år. Med en omkostning på i alt 712,- kr. husstandsomdeles en pjece ”Gode bøger 1966” udgivet af Bov, Ribe og Varde biblioteker.
 
1968 – 18. Januar
Voksenbiblioteket er fuldt udbygget.
 
1968 – 13. maj
Sognerådet har understreget overfor sekretariatet vedrørende kommunesammenlægning i Randers, ”at biblioteket er fuldt udbygget, og at man påregner, at den biblioteksmæssige betjening af beboerne også for fremtiden på tilfredsstillende måde vil kunne finde sted gennem Kristrup Bibliotek.”
 
1968 – 9. September
Husstandsomdelt pjece ”Gode bøger”. 2100 stk.
 
1968 – December
Facaden ud mod Kristrupvej renoveres. Der laves p-pladser til 7 biler.
 
1968 – 2. December
Biblioteksudvalget har møde med formanden for vejudvalget Arne Juhl Christensen vedrørende beplantning og belysning af anlægget foran biblioteket.
 
1969 – 17. Juni
Planlagt flytning af skolebiblioteket fra august 1970.
 
1970
Året for kommunesammenlægningen. Kristrup Bibliotek bliver nu en filial af hovedbiblioteket, kaldet Centralbiblioteket i Randers.
 
1970 – 1. Januar
Bodil Münster kommer tilbage og overtager stillingen som bibliotekar.
 
1970 – 4. Marts – 10. Marts
Biblioteket lukket, da der skal installeres ny loftsbelysning og lokalerne males.
 
1971 – 1. September
Udlån af grammofonplader starter på Kristrup Bibliotek. Udvalg på 200 plader.
 
1972
Bodil Münster er en omhyggelig dame – tog penge med hjem, for at der ikke skulle ske noget med dem, men var uheldig engang, da hun kom til at vaske forklædet med pengesedlerne i, og hun måtte hænge dem til tørre. Uheldigvis kom der revision den følgende dag, og hun måtte have revisorerne med hjem og vise dem sedlerne, som hang til tørre.
 
1974 – 23. December
Randers Byråd tiltræder kulturelt udvalgs anmodning om 160.000 kr. til udvidelse af biblioteksfilialen i Kristrup. Beløbet påregnes dækket ved besparelser, fortrinsvis til indkøb af bøger og til tryksager.
 
1975 – 9. April
Biblioteket udvides med 2 x 60 m2, idet to tilstødende klasselokaler nu er lagt til biblioteket, som længe har lidt af pladsmangel. Der er bevilget 80.000 kr. Der er lukket for udlån i den tid.
 
1975 – Efterår
”Klubben” bliver oprettet i en nedlagt lærerlejlighed oven på biblioteket for at løse et værestedsproblem for børn og unge, som bruger biblioteket som tilholdssted.
Åbningstid: mandag, onsdag, torsdag 15-17.30, tirsdag, fredag 17-20.
To lærerstuderende har tilsynet.
 
1977
Åbningstid: 20½ time ugentlig + skolebiblioteket 16 timer ugentlig. Skoleudlånet tegner sig skønsmæssigt for 1/3 af det samlede udlån.
Indbrud – ét blandt mange.
 
1978 – August
”Klubben” giver problemer. (I arkivet på hovedbiblioteket findes en mappe mærket ”uroproblem”).
Klubben besøges af 138 børn, besøgstallet pr. dag gennemsnit 35.
Det anses for nødvendigt at lukke klubben.
 
1978 – 13. September
Kulturelt udvalg holder møde på Kristrup Bibliotek. Her behandles problemerne med den uofficielle klub på biblioteket.
 
1978 – 8. December
Problemstillingen behandles i kontaktudvalget mellem politiet, social- og sundhedsforvaltningen og skoleforvaltningen.
 
1979 – 12. Januar
Kulturelt udvalg beslutter at lukke ”Klubben” pr. 01.06. 1979.
 
1980
Bodil Münster holder på grund af sygdom, og Inger Skamris tager over – har allerede været ansat som børnebibliotekar på ½-tid siden 01.01.1978.
Ifølge Inger Skamris’ udtalelse – ”de glade firsere”. Der var et godt team. Der var entusiasme blandt personalet.
 
1981
Indtil december 1981 var der fællesbibliotek: skole- og folkebibliotek. En hård periode. Om formiddagen var biblioteket til rådighed for elever og lærere, som bl.a. kunne låne de nys hjemkomne bøger, så de ikke var til rådighed for folkelånerne. Der var et rod hen mod kl. 14, hvor biblioteket skulle åbne. Altså en lykkelig skilsmisse, da skolebiblioteket flyttede ud og blev indrettet på skolen.
 
1981 – 14. December
Man tager et stykke af skolegården og lægger til biblioteket. En udbygning på 115 m2, så man nu er oppe på i alt 415 m2. Det kostede den nette sum af 690.000 kr. Dette indebærer desuden, at biblioteket nu får indrettet et kontor.
 
1982 – 8. Februar
Officiel indvielse af det udvidede og nyistandsatte bibliotek.
 
1982 – Efterår
Nu kan man på Kristrup Bibliotek få taget fotokopier. Oktober 1983 kunne man desværre ikke det mere.
 
1983 – Februar/Marts
Megen snak fra politisk side om at lukke i sommerperioden dvs. 4-6 uger pga. besparelser. Det blev en realitet.
 
1984 – 1. Januar
Birgitte Ravn ansættes som bibliotekar, så der fremover er to bibliotekarer.
 
1985
Man døjer en del med vandskader pga. utætte vandrør ovenpå. Man er også plaget af en del tyverier. Teknisk forvaltning søges om etablering af handicapindgang, som blev ”glemt” ved ombygningen i 1981, - men som nu etableres.
 
1985 – 26. Oktober
25 ÅRS JUBILÆUM.
Der er åbent hus fra 9 – 20. Og vejret gør selvfølgelig som det vil. Der er nemlig snestorm, så indenfor sejlede gulvet. Men der skulle mere til at slå de brave Kristrupfolk ud. Det blev en rigtig god dag med masser af aktiviteter: Væver Elsa Krogh, badge-maskine (der blev lavet over 400 stk. med folks egne ideer), Bjørn Stürup fortæller om det gamle Kristrup, musisk underholdning, folkedanseropvisning, blomsterdekorationer og hvordan man laver dem, BMX opvisning.
 
1986 – 13. September
Bogbyttedag på alle 4 biblioteker.
 
1986 – 1. Oktober
Nu kan der lånes CD’er på biblioteket.
 
1987 – Forår
I forbindelse med renovering af taget på Kristrup Kirke, kan man følge arbejdet gennem en billedudstilling på biblioteket.
 
1987 – 9. April
Brugerundersøgelse – 524 voksne lånere – bred tilfredshed med filialerne i Vorup, Kristrup og Dronningborg.
 
1989 – 2. Marts
Lokalhistorisk møde om Kristrups historie med Ole Lund og Lene Kirk. Et forsøg på etablering af lokalhistorisk forening med en lokalsamling på biblioteket lykkes ikke.
 
1989 – Marts
Så kan der atter tages fotokopier på biblioteket.
 
1989 – 12. September
7-dages lån indføres.
 
1989 – December
Indvielse af ungdomshjørnet. Det er peppet op med nye møbler og spejle. Der kan ses musikvideoer.
 
1990 – 30. April – 12. Maj
Biblioteket er lukket pga. overgang til EDB.
 
1990 – August
Sparerunde i Randers Kommune – 3,6 millioner – flertal i byrådet for at spare alle 3 biblioteksfilialer væk, altså også i Kristrup. Protestlister ligger overalt, så man kan skrive under på, at lokalbefolkningen ikke uden videre går med til en lukning. Masser af læserbreve i avisen.
 
1990 – 24. August
Borgermøde på Kristrup Bibliotek. Der bliver lavet T-shirts med teksten: ”Dit bibliotek er i fare”.
 
1990 – 3. September
4662 underskrifter afleveres til borgmester Keld Hüttel.
2382 fra Kristrup Bibliotek.
1618 fra Vorup Bibliotek
962 fra Dronningborg Bibliotek.
 
1990 – 21. September
Man kunne læse i avisen at protesterne hjalp – sammen med nogle ekstra midler fra staten på 9,7 millioner. Dog skal der spares 1 million på biblioteksområdet, men filialerne er reddet i denne omgang.
 
1991 – 1. Februar
Åbningstiden forkortes væsentligt. Fra 27 til 18 timer om ugen. ”Biblioteket kører på vågeblus”, som Inger Skamris udtrykker det.
Det gamle kartotekssystem udgår til fordel for EDB.
 
1991 – 1. Maj
Det blev lovet, at trappen skulle repareres. (Det skete i 1999).
1992 – 2. Januar
Inger Skamris forlader Kristrup Bibliotek og Hans Nielsen tiltræder. Inger Skamris fortæller, at hun har været glad for at arbejde i Kristrup. Et godt område med et godt lokalt præg. Er man først blevet accepteret, bliver man let ”Kristrupper”.
Men ”klubben” var ikke altid lige rar at have med at gøre. IS har været ude for at møde 2. generations personer fra den tid og sagt: ”Din far har jeg skældt meget ud”.
 
1992 – Juni
Kulturel forvaltning forespørger, om en ende af biblioteket evt. kan inddrages under skolefritidsordningen. Biblioteket v/Hans Nielsen svarer, at man finder, det er en dårlig ide.
 
1993
Kristrup Højskoleforening starter. Hans Nielsen repræsenterer biblioteket.
Ombygning af overetagen og efterfølgende skader nedenunder for adskillige tusinde kroner.
 
1993 – 2. September
Bibliotekscafe – bogcafe. Kristrupborgerne fortæller om deres favoritbøger. Det blev en tilbagevendende begivenhed.
 
1993 – 9. Oktober
Jan Erik Pedersens skulptur ”Fugl med orm” opstilles ved indgangen (fra skolesiden).
 
1993 – 15-16. November
Lukket pga. kommunalvalg. I en del år blev alle valg afholdt på biblioteket.
 
1995
Hans Nielsen søger om fornyelse af inventar.
 
1995 – Juni
Randersegnens Biblioteker indfører gavebog til alle 2-årige og et fødselsdagskort med invitation til at besøge biblioteket og få bogen.
 
1995 – 24. August
Kristrup Højskoleforening afholder Åbent Hus på biblioteket sammen med Kristrup Aftenskole og Menighedsrådet, hvor der er præsentation af efterårs- og vinterprogrammerne. Det bliver en tradition i en årrække.
 
1995 – 5. Oktober
Denne dag vælges byens første biblioteksbrugerråd. Det sker i Kristrup og der skal være valg til rådet hvert 2. år.
 
1995
Den første PC’er med CD-rom indkøbes.
Højriis, Dronningborg Bibliotek, sælges til Dronningborg Industries på trods af indsamling af 1790 underskrifter. Aktivitetsgruppen til Højriis’ bevarelse tager kontakt til Kristrup og Vorup og advarer om mulige planer for lukning.
 
1996 – Februar/Marts
Kristrup Kunst Kreds har udstilling med forskellige kunstnere. Man kan købe lodsedler á 25 kr. og være heldig at vinde et af de udstillede billeder. Dette bliver en tilbagevendende begivenhed i nogle år fremover.
 
1996 – 1. Juni
Der er nu internetadgang om mandagen. Præsentation på Kristrupdagen i Sognegården.
 
1996 – Oktober
Torsdags formiddagsåbent udvides til hele dagen – før kl. 10-12, nu kl. 10-17. I alt en udvidelse af åbningstiden fra 18 til 23 timer, men uden personaleforøgelse.
 
1997 – Marts/April
6 aftener med vejledning i internetbrug. Det gentages flere gange herefter.
 
1997 – Juni
Ombygning af hovedbiblioteket. I to uger er der forlænget åbningstid i filialerne.
 
1998 – 2. Januar
Efter det 6. indbrud på et halvt år anmoder Hans Nielsen om, at der træffes nødvendige foranstaltninger, og en kriminalassistent fra Kriminalpræventiv Sektion under Rigspolitiet kommer på besøg og giver gode råd.
 
1998 – September
Der har på et år været 8 indbrud på biblioteket. Hans Nielsen udtaler til Vorup/Kristrup Ugeavis: ”Situationen virker håbløs. Vi når ikke engang at blive færdige med reparationerne efter den ene indbrud, før det næste sker”. Sikkerheden bliver efterfølgende forbedret. Bl.a. gittervæg ved udgangsparti mod skolegården.
 
1999 – 24. Februar
Møde i kulturhuset. Offentlig høring vedrørende overordnet biblioteksplan for Randers Kommune, som indeholder forslag om sammenlægning af filialerne med de nærvedliggende skolebiblioteker.
 
1999 – Marts
Randersegnens Biblioteker får egen hjemmeside på internettet.
 
1999 – 1. August
Stadsbibliotekar Peter Holm forlader Randers hovedbibliotek og bliver afløst af Bodil Have.
 
1999 – August
Budgetoplæg 2000-2003 indeholder en plan om nedlæggelse af alle 3 biblioteksfilialer. Det fik gang i læserbrevene og endnu engang havde det en virkning. I hvert fald i første omgang.
 
1999 – 14. Oktober
Randers Byråd vedtager, at der skal udarbejdes ”en plan for nedlæggelse af biblioteksfilialerne i Kristrup, Vorup og Dronningborg og et forslag om et begrænset folkebibliotekstilbud i tilknytning til skolebibliotekerne på Kristrup skole, Vorup skole, Rismølleskolen og Nørrevangsskolen”.
 
2000 – 26. Januar – 6. Februar
Biblioteket lukket, da alle biblioteker i Randers overgår til et nyt edb-system. Det hedder BOOK-IT og giver mulighed for at lånerne selv kan bestille bøger over internettet.
 
2000 – 15. Marts
En styregruppe bestående af skoledirektør, kulturdirektør og stadsbibliotekar har arbejdet med byrådsbeslutningen af 14.10.99 og afleverer sit første forslag til Kulturelt Udvalg. Ifølge forslaget bevares de eksisterende filialer i Dronningborg og Kristrup på uændret niveau.
 
2000 – 7. Juni
Kulturelt Udvalg behandler styregruppens 2. forslag/notat til fremtidig biblioteksstruktur. Notatet er formuleret i 4 punkter, som alle indeholder forslag om nedlæggelse af Vorup Bibliotek. Kulturelt Udvalg vedtager følgende – og ikke andet: ”Der igangsættes i år 2000-2001 et projekt om samarbejde mellem folkebibliotek og skolebibliotek på Nørrevangsskolen”. Vorup Bibliotek fortsætter uændret.
 
2000 – 1. Juli
Ny lov om biblioteksvirksomhed træder i kraft.
 
2000 – 1. August
Hans Nielsen får ny stilling i Hammel og afløses af Inge Müller som ledende bibliotekar.
 
2000 – 26. November
40 ÅRS FØDSELSDAG.
Dagen fejres med diverse arrangementer.
 
2001 – 1. Oktober
Lene Hove starter som filialleder på Kristrup Bibliotek. Inge Müller vender tilbage til sit job i børneafdelingen på Randers Bibliotek. 
 
2003 – December
Kristrup Bibliotek får installeret en selvbetjeningsautomat.
 
2005 – Januar
Selvbetjeningsautomat nummer 2 installeres. Dette opleves som meget glædeligt, da der har været kødannelse ved den enkelte automat.
 
2006 - September
Byrådet fremlægger spareplan om nedlæggelse af filialer i Vorup, Langå, Havndal, Nordbyens BiblioteksCenter og Dronningborg i 2007, inden turen kommer til Kristrup i 2008.
 
I forbindelse med budget 2007 besluttede byrådet at ”Partierne forpligter sig til at
arbejde for en biblioteksstruktur, hvor Hovedbiblioteket skal udvides til at dække
størstedelen af Ny Randers Kommunes behov. Forvaltningen pålægges i løbet af 2007 at komme med oplæg til udbygning af Hovedbiblioteket, samt nedlukning af filialerne. Indtil udbygningen er fuldendt opretholdes biblioteksfilialerne i Dronningborg, Kristrup og Vorup. Filialerne i Havndal og Nordbyen nedlægges, mens Langå bibliotek bevares med reduceret åbningstid, og der skal være et fornuftigt bogbus-net i både by og land.” 
 
2008 – 30. Juni
Brugerrådet ved Kristrup Bibliotek nedlægges efter beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid.
 
2008 – November
Biblioteket får nyt IT system, DDElibra.
 
2010 – 8. Januar
Randers Bibliotek indfører ”flydende materialebestand”. Det betyder at Kristrup Bibliotek deler alle materialer med de øvrige biblioteker og bogbusser under Randers Bibliotek.
 
2010 – 26. November
50 ÅRS FØDSELSDAG.
 
2011 - 1. oktober
Kristrup Bibliotek skifter navn til Randers Bibliotek Syd.
 
2012
Får selvbetjenings funktion og er dermed tilgængeligt hver dag kl 8-22