Ny bruger - MitID

Sådan bliver du låner

For at benytte biblioteket som låner, skal du først oprettes hos os. Det sker ved, at du enten opretter dig på denne side, møder personligt op på et af bibliotekerne eller i bogbussen og tager dit sundhedskort med.

Oprettelse af dit barn online
Indmeld dit barn via dit MitID

For at kunne låne kan barnet vælge at bruge enten sit sundhedskort eller bibliotekets plastlånerkort, som benyttes sammen med en selvvalgt PIN-kode på 4 tal. Ønskes bibliotekets plastlånerkort, kan dette udleveres på bibliotekerne i betjent åbningstid, hvor det bliver koblet på barnets CPR-nr.

Oprettelse på biblioteket
Forældre eller værge skal udfylde en indmeldelsesblanket til børnelånere, som skal afleveres på biblioteket i den betjente åbningstid. Alle felter bedes udfyldt.

Når blanketten er udfyldt og afleveret på biblioteket, opretter vi barnet med det samme, og giver gerne en kort introduktion til brugen af biblioteket.

Efter registreringen har du disse muligheder:

Efter oprettelsen har du disse muligheder:

Låne bøger m.v
Du kan frit låne bøger, film, musik og spil med hjem, men der er dog begrænsninger på nogle typer lån.

Adgang til "Min konto" på hjemmesiden
Her har du adgang til din lånerstatus, hvor du kan se, hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres. Du kan også forny dine lån.

Digitale tilbud
Du har adgang til vores digitale tilbud, dog kun hvis du bor i Randers Kommune.

App'en Biblioteket
Du kan hente vores app og bruge alle de smarte funktioner i den.

Nøgle til åbne biblioteker
Endelig får du adgang til vores tre åbne, selvbetjente biblioteker, hvor der er ekstra lang åbningstid.

 

Randers Biblioteks behandling af personoplysninger om dig

Randers Biblioteks behandling af personoplysninger om dig I medfør af databeskyttelsesforordningen skal Randers Bibliotek give dig information om bibliotekets behandling af personoplysninger.

Med de formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed for brugerne inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) behandler vi i Randers Bibliotek som dataansvarlig personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Behandling af personoplysninger foretages i forbindelse med en række services, herunder selvbetjeningsløsninger, aakb.dk., åbne biblioteker (dvs. benyttelse af biblioteket uden for normalt åbningstid) og bibliotekets app ”Biblioteket”.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer samt i kategorien navne
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i Randers Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Randers Biblioteks hjemmeside, danevangbibliotek.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, aakb.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Randers Bibliotek og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside randersbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets e-ressourcer. Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt, om du vil oplyse Randers Bibliotek om dit telefonnummer og din e-mail. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din e-mail eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt, om du vil oprette lister via Randers Biblioteks hjemmeside randersbib.dk (eksempelvis huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere, jeg følger, søgninger, jeg følger), samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger ind på Randers Biblioteks hjemmeside, randersbib.dk. Såfremt du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede, men i stedet være generelle anbefalinger fra biblioteket.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ét år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er Stemannsgade 2, 8900 Randers, som kan kontaktes på telefon 87 10 68 00 eller hovedbiblioteket@randersbib.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Randers Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Randers  Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail dpo@randers.dk